ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Administrim Biznesi, BA

Profili: Menaxhimi i Resurseve Njerëzore

Struktura e programit

Semestri 1

Hyrje në Ekonominë e Tregut

Bazat e menaxhimit

Gjuhë angleze I

Teknologji Informative

Hyrje në shkrimin akademik

Matematika për biznes

Ndërmarrësi

Semestri 2

Kontabiliteti

Statistikë

Gjuhe angleze  II

Politika e Legjislac. i BE-së

Teknologjia informative

E drejta afariste

Semestri 3

Financat publike

Kontabiliteti financiar

Bazat e marketingut, shitja dhe promocioni

Menaxhimi i bizneseve të vogla dhe të mesme (BVM)

Anglishtja për biznes

Komunikim dhe Marrëdhënie me publikun

Semestri 4

Vendimmarrja

Politika dhe sistemi fiskal

Etika në biznes

Menaxhimi financiar

Baza e të dhënave

Sjellje Organizative

Semestri 5

Menaxhimi i resurseve njerëzore

Politika e punësimit dhe ligji i punës

Lidershipi

Praktika

Rekrutimi, evaluimi i performancës

Shkrimi akademik

Semestri 6

Menaxhimi strategjik i resurseve njerëzore

Diversiteti kulturor, negociatat dhe menaxhimi i konflikteve

Psikologjia e punës

Punimi i diplomës BA

Qeverisja e korporatave

Menaxh. i Sist. Informative

e- qeverisja