ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Administrim Biznesi, BA

Profili: Banka dhe Kontroll Financiar

Struktura e programit

Semestri 1

Hyrje në Ekonominë e Tregut

Bazat e menaxhimit

Gjuhë angleze I

Teknologji Informative

Hyrje në shkrimin akademik

Matematika për biznes

Ndërmarrësi

Semestri 2

Kontabiliteti

Statistikë

Gjuhe angleze  II

Politika e Legjislac. i BE-së

Teknologjia informative

E drejta afariste

Semestri 3

Financat publike

Kontabiliteti financiar

Bazat e marketingut, shitja dhe promocioni

Menaxhimi i bizneseve të vogla dhe të mesme (BVM)

Anglishtja për biznes

Komunikim dhe Marrëdhënie me publikun

Semestri 4

Vendimmarrja

Politika dhe sistemi fiskal

Etika në biznes

Menaxhimi financiar

Baza e të dhënave

Sjellje Organizative

Semestri 5

Menaxhmenti Bankar

Krimi i organizuar dhe ai kompjuterik

Qarkullimi i Pagesave

Praktika

Menaxhimi i resurseve Njerëzore

Shkrimi akademik

Semestri 6

Metodika e Hulumtimit të Kriminalitetit Financiar

Menaxhimi i risqeve te bankat

Kontrolli dhe Auditimi (revizion)

Tema e diplomës BA

E-Banking

Tregjet financ. dhe bursat