ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Zyra e Teknologjisë Informative

- Zyra për Teknologji Informative është përgjegjës për ofrimin e shërbimeve teknike dhe mirëmbajtjen e shërbimeve të teknologjisë informative.

- Zyra siguron mirëmbajtjen e sistemit operativ elektronik; 
- Mirëmbajtjen e të dhënave të ruajtura në Kolegj.
- Integrimin gjithëpërfshirës të teknologjisë informative në Kolegj.
- Zhvillimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve operative elektronike.
- Zyra bënë ofrimin e këshillave lidhur me teknologjinë informative dhe aplikacioneve elektronike për departamente, zyre dhe njësi tjera të Kolegjit.
- Ndihmon në përpilimin e informatave, udhëzimeve metodologjike dhe qarkoreve që kanë të bëjnë me lëmin e teknologjisë informative për Kolegjin.
- Ofrimin e trajnimeve për  shfrytëzim të pajisjeve të TI.
- Menaxhimin dhe mirëmbajtën e pajisjeve kompjuterike dhe rrjeteve elektronike, si dhe sigurimin që sistemet operative kompjuterike funksionojnë në mënyrë efikase.