ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Zyra e ECTS-së

Udhëheqës i zyrës: 
Msc. Naser Gjinovci
pjeterbudi@gmail.com
tel: +381 38 234 566
 
Zyra e ECST-së – kredive, është zyrë profesionale akademike e cila merret me:- Realizimin e parimeve dhe mekanizmave të ECTS – kredive;
- Promovimin e ECTS-së në Kolegjin “Pjetër Budi” dhe jashtë tij;
- Përkrahjen në realizimin praktik të ECTS-së, si dhe përkrahjen për Koordinatoret e Programeve Studimore;
- Mbajtjen e takimeve me studentë për ECTS-në;
- Informimin e studentëve për sistemin e ECTS-së dhe mobilitetin e ECTS-ve;
- Përgatitjen e Pakos Informative për ECTS;
- Realizimin e kontakteve universitare nacionale dhe ndërkombëtare;
- Informimin e Këshillit Mësimor Shkencor për implementimin e ECTS-së dhe propozon masa për ndryshimet eventuale;
- Përgatit raport vjetor për realizimin e ECTS-së në Kolegjin “Pjetër Budi”;
- Kryen edhe punë tjera në pajtim me Statutin dhe direktivat e Dekanit të Kolegjit.