ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

 

Prodekani për Çështje Joakademike

Prodekan për çështje joakademike: 
Imer Mushkolaj, MA
pjeterbudi@gmail.com
tel: +381 38 234 566
 
- Koordinon punën me Prodekanen për Çështje Akademike dhe Politika Zhvillimore si dhe me udhëheqësit e Organizatës Studentore, me qëllim të harmonizimit të këtyre veprimtarive me kërkesat e procesit mësimor,
- I propozon Dekanit dhe Këshillit Shkencor-Mësimor, masat përkatëse sa i përket çështjes së përparimit të veprimtarisë mësimore – shkencore; 
- Kryen edhe punë të tjera në pajtim me Statutin dhe me autorizim të Dekanit.