ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Këshilli Mësimor - Shkencor

 

- Anëtarë të Këshillit Mësimor Shkencor janë të gjithë mësimdhënësit në marrëdhënie të rregullt pune, të cilët mbajnë ligjërata në Kolegj. 
- Këshilli Mësimor-Shkencor i  Kolegjit është përgjegjës për veprimtaritël profesionale, arsimore –shkencore në kuadër të Kolegjit. 
- Ky Këshill vendimet e veta i merrë ne seancat që thirren dhe drejtohen nga Dekani i Kolegjit. 
- Vendimet në Këshillin Mësimor – Shkencor merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm.
- Dekani,  prodekanët si dhe udhëheqësit e programeve studimore sipas funksionit janë anëtarë të Këshillit Mësimor – Shkencor të Kolegjit.
 
- Pjesë e Këshillit Mësimor Shkencor janë edhe dy përfaqësues të studentëve, të cilët zgjedhen nga Asambleja e Studentëve.