ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

 

Qeverisja e Kolegjit "Pjetër Budi"

Kolegji “Pjetër Budi” si Bartës Privat i Arsimit të Lartë, ka statusin e personit juridik, dhe qeveriset në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës (Ligji Nr. 04/L-037), dhe udhëzimet administrative, të cilat miratohen nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës.

Akti më i lartë juridik me të cilin rregullohet organizimi i brendshëm i Kolegjit është Statuti .
Sipas Statutit organet  drejtuese të Kolegjit “Pjetër Budi”, janë: